Tilbake

Organisasjon

Mål

Å gi flest mulig kunstneriske og kulturelle opplevelser. Et Folkeakademi skal gi den enkelte anledning til å delta i et rikere kulturliv.

Dette gjør vi

Å gi flest mulig kunstneriske og kulturelle opplevelser. Et Folkeakademi skal gi den enkelte anledning til å delta i et rikere kulturliv.

Vår visjon

Å øke den enkeltes livskvalitet gjennom:
• deltakelse i meningsfylte kulturaktiviteter
• medvirke til at kultur blir brukt aktivt i arbeidet med å styrke folkehelsen
• formidle kunnskap og holdninger innen likestilling, toleranse og internasjonal forståelse.

Formålsparagraf

I Normalvedtekter for folkeakademiene, §2, heter det:

Akademiets virksomhet skal gi den enkelte anledning til å delta i et rikere kulturliv.

Aktivitetene kan være:
A. Foredragsvirksomhet, konserter, utstillinger, film- og kulturkvelder og programmer om kunst, litteratur, teater m.m.

B. Få i gang og støtte kurs og studieringer

C. Gjennom andre tiltak fremme et aktivt folkeopplysnings- og kulturarbeid Folkeakademiet ønsker å samarbeide med skoler, alders- og sykeinstitusjoner, andre organisasjoner og institusjoner for å nå flest mulig.

I Folkeakademienes Landsforbunds vedtekter, §2, heter det:
Formål

Folkeakademienes Landsforbund har i oppgave å ta initiativ og samordne det folkeopplysnings- og kulturarbeidet organisasjonen driver etter vedtatt idégrunnlag. Formålet er å øke den enkeltes livskvalitet gjennom deltakelse i meningsfylte kulturaktiviteter, medvirke til at kultur blir brukt aktivt i arbeidet med å styrke folkehelsen og å formidle kunnskap og holdninger innen likestilling, toleranse og internasjonal forståelse.

Kulturformidling og folkeopplysning er midlene akademiene gjennom alle år har brukt for å følge opp formålsparagrafen.

Skal en nå fram med kultur og opplysning, må akademiene være våkne for hva som rører seg i tiden, sette fokus på temaer som kan skape engasjement og debatt og bruke kunstnere og kulturutøvere som har noe verdifullt å formidle.

Idégrunnlag

Folkeakademiets mål er å øke livskvaliteten for den enkelte gjennom deltakelse i meningsfylte kulturaktiviteter.

Folkeakademiets idégrunnlag bygger på:

Omsorg og respekt for alt liv.

Likeverdighet, vennskap og gjensidig tillit mellom mennesker.

FN-erklæringen om menneskerettighetene.

Folkeakademiet arbeider for:

 • Å gi flest mulig kunstneriske og kulturelle opplevelser.
 • At alle får utvikle sine skapende evner og bli engasjerte og ansvarsbevisste mennesker.
 • Å være et formidlingsredskap for kunstnere, kulturutøvere og folkeopplysere og slik medvirke til å gi dem gode skapervilkår.
 • At kultur og kunnskap skal bli samfunnsmessige bærebjelker.
 • Å ta vare på og utvikle både den fysiske (materielle) og den åndelige (immaterielle) kulturarven.
 • At flest mulig utvikler et kultur- og samfunnsengasjement og på denne måten styrker demokratiet.
 • Levende lokalmiljøer og et integrerende samfunn der mennesker med ulik bakgrunn kan arbeide sammen til beste for en god framtid.
 • Et samfunn der et langsiktig forvaltningsperspektiv tar hensyn til alt levende liv, til miljø, kultur og natur og der livskvalitet blir prioritert foran økt forbruk.
 • Alle folkeslag og etniske gruppers rett til å praktisere egen kultur.

Hva gjør vi?

 • Vi arrangerer over 3000 arrangementer årlig innenfor sang- og musikk, teater, litteratur, underholdning og utstillinger, foredrag, kåserier, debatt, voksenopplærings- og prosjektvirksomhet.
 • Vi gjennomfører tiltak for barn, unge, eldre og mennesker på institusjonene
 • Vi samler folk på tvers av generasjonene gjennom våre aktiviteter
 • Vi bidrar til økt trivsel i nærmiljøene gjennom lokal identitetsbygging og bruk av egenaktivitet og opplysning som forebyggende middel mot passivitet, rus, vold, mobbing og rasisme.
 • Vi gir barn og ungdom mulighet til å utvikle seg til skapende og kreative mennesker.
 • Vi driver en omfattende og variert turnévirksomhet.
 • Vi er en betydelig oppdragsgiver for kunstnere, kulturutøvere og andre programholdere. Vi har et kontaktnett på flere hundre enkeltutøvere og grupper innenfor de fleste genrer.

Generelt

Organisasjonsnummer: 971 436 905

Tøyengata 26, 0190 Oslo

post@folkeakademiet.no

Landsstyret 2018/2019

Landsstyremedlemmer:

Styreleder Ingvild Berrefjord, Viken

Nestleder Kathrine Fosshei, Hålogaland

Styremedlem Eivind Helland, Hordaland

Styremedlem Torbjørn Heitmann Valum, ekstern

Styremedlem Aud Jorunn Hakestad, Rogaland

Styremedlem Jan Kløvstad, Agder

Styremedlem Knut Einar Wold, ekstern

Ansattrepresentant Siw Johannessen

Varamedlemmer:

 1. vara Trygve Eliassen, Midt-Norge
 2. vara Øyvind Sporild, Innlandet
 3. vara Rolf-Atle Kristoffersen, Rogaland

Ofte stilte spørsmål

Organisasjon

Se alle