Tilbake

Organisasjon

Mål

Å gi flest mulig kunstneriske og kulturelle opplevelser. Et Folkeakademi skal gi den enkelte anledning til å delta i et rikere kulturliv.

Dette gjør vi

Å gi flest mulig kunstneriske og kulturelle opplevelser. Et Folkeakademi skal gi den enkelte anledning til å delta i et rikere kulturliv.

Vår visjon

Å øke den enkeltes livskvalitet gjennom:
• deltakelse i meningsfylte kulturaktiviteter
• medvirke til at kultur blir brukt aktivt i arbeidet med å styrke folkehelsen
• formidle kunnskap og holdninger innen likestilling, toleranse og internasjonal forståelse.

Formålsparagraf

I Normalvedtekter for folkeakademiene, §2, heter det:

Akademiets virksomhet skal gi den enkelte anledning til å delta i et rikere kulturliv.

Aktivitetene kan være:
A. Foredragsvirksomhet, konserter, utstillinger, film- og kulturkvelder og programmer om kunst, litteratur, teater m.m.

B. Få i gang og støtte kurs og studieringer

C. Gjennom andre tiltak fremme et aktivt folkeopplysnings- og kulturarbeid Folkeakademiet ønsker å samarbeide med skoler, alders- og sykeinstitusjoner, andre organisasjoner og institusjoner for å nå flest mulig.

I Folkeakademienes Landsforbunds vedtekter, §2, heter det:
Formål

Folkeakademienes Landsforbund har i oppgave å ta initiativ og samordne det folkeopplysnings- og kulturarbeidet organisasjonen driver etter vedtatt idégrunnlag. Formålet er å øke den enkeltes livskvalitet gjennom deltakelse i meningsfylte kulturaktiviteter, medvirke til at kultur blir brukt aktivt i arbeidet med å styrke folkehelsen og å formidle kunnskap og holdninger innen likestilling, toleranse og internasjonal forståelse.

Kulturformidling og folkeopplysning er midlene akademiene gjennom alle år har brukt for å følge opp formålsparagrafen.

Skal en nå fram med kultur og opplysning, må akademiene være våkne for hva som rører seg i tiden, sette fokus på temaer som kan skape engasjement og debatt og bruke kunstnere og kulturutøvere som har noe verdifullt å formidle.

Idégrunnlag

Folkeakademiets mål er å øke livskvaliteten for den enkelte gjennom deltakelse i meningsfylte kulturaktiviteter.

Folkeakademiets idégrunnlag bygger på:

Omsorg og respekt for alt liv.

Likeverdighet, vennskap og gjensidig tillit mellom mennesker.

FN-erklæringen om menneskerettighetene.

Folkeakademiet arbeider for:

 • Å gi flest mulig kunstneriske og kulturelle opplevelser.
 • At alle får utvikle sine skapende evner og bli engasjerte og ansvarsbevisste mennesker.
 • Å være et formidlingsredskap for kunstnere, kulturutøvere og folkeopplysere og slik medvirke til å gi dem gode skapervilkår.
 • At kultur og kunnskap skal bli samfunnsmessige bærebjelker.
 • Å ta vare på og utvikle både den fysiske (materielle) og den åndelige (immaterielle) kulturarven.
 • At flest mulig utvikler et kultur- og samfunnsengasjement og på denne måten styrker demokratiet.
 • Levende lokalmiljøer og et integrerende samfunn der mennesker med ulik bakgrunn kan arbeide sammen til beste for en god framtid.
 • Et samfunn der et langsiktig forvaltningsperspektiv tar hensyn til alt levende liv, til miljø, kultur og natur og der livskvalitet blir prioritert foran økt forbruk.
 • Alle folkeslag og etniske gruppers rett til å praktisere egen kultur.

Hva gjør vi?

 • Vi arrangerer over 3000 arrangementer årlig innenfor sang- og musikk, teater, litteratur, underholdning og utstillinger, foredrag, kåserier, debatt, voksenopplærings- og prosjektvirksomhet.
 • Vi gjennomfører tiltak for barn, unge, eldre og mennesker på institusjonene
 • Vi samler folk på tvers av generasjonene gjennom våre aktiviteter
 • Vi bidrar til økt trivsel i nærmiljøene gjennom lokal identitetsbygging og bruk av egenaktivitet og opplysning som forebyggende middel mot passivitet, rus, vold, mobbing og rasisme.
 • Vi gir barn og ungdom mulighet til å utvikle seg til skapende og kreative mennesker.
 • Vi driver en omfattende og variert turnévirksomhet.
 • Vi er en betydelig oppdragsgiver for kunstnere, kulturutøvere og andre programholdere. Vi har et kontaktnett på flere hundre enkeltutøvere og grupper innenfor de fleste genrer.

Generelt

Organisasjonsnummer: 971 436 905

Tøyengata 26, 0190 Oslo

post@folkeakademiet.no

Landsstyret 2022/2024

Landsstyremedlemmer:

Styreleder Ingvild Berrefjord, Innlandet

Nestleder Kathrine Fosshei, Hålogaland

Styremedlem Knut-Einar Wold, Viken

Styremedlem Rolf Atle Kristoffersen, Rogaland

Styremedlem Signe Marie Kittelsaa, TeVeBu

Styremedlem Jan Kløvstad, Agder

Styremedlem Eivind Helland, Hordaland

Ansattrepresentant Hans Vold Vikersveen

Varamedlemmer:

 1. vara Kjell Hammervold, Rogaland
 2. vara Aud Selboe, Midt-Norge

Ofte stilte spørsmål

Organisasjon

Se alle