Landsmøte 2024

!Oppdatert informasjon og påmelding blir lagt ut 30.04.

Velkommen til Folkeakademienes Landsforbunds landsmøte 2024

Landsmøte 2024 gjennomføres på Bryne 14.–16. juni. Dette blir et landsmøte i Hulda og Arne Garborgs rike. Landsmøtet vil følgelig få en flott ramme med utgangspunkt i kjernen om hva Folkeakademiet står for med folkeopplysning og med kunnskap og kultur som virkemidler. Samtidig er landsmøtet formelt sett først og fremst det øverste styringsorganet i Folkeakademienes Landsforbund som en frivillig organisasjon. Likefult skal landsmøtet være en sosial arena for å bygge samhold og gi inspirasjon, samt danne grunnlaget for å bygge nettverk på tvers av organisasjonen.

Landsmøte som det øverste styringsorgan
Folkeakademienes Landsforbund er en samling av folkeakademier organisert gjennom distrikts- og lokalledd. Organisasjonen har et folkeopplysningsmandat med en historie tilbake fra 1885. Det startet med selvorganisering i det som ble benevnt arbeiderakademier og forelesingsforeninger. I 1905 ble akademiene samlet under en felles organisasjon, Folkeakademienes Landsforbund, gjerne benevnt Folkeakademiet. Kunnskap og kultur har vært og er verktøyene.

Ledelses- og styrestrukturen er basert på demokratiske prinsipper ved at det er medlemmene som er bærebjelken i organisasjonen, og det er medlemmene gjennom de valgte distriktsstyrer og lokalstyrer som velger delegater til landsmøtet. Med andre ord det starter med frivillighet fra lokalnivå og til de øverste styringsorganene, henholdsvis landsmøte og landsstyre. Videre er kjernen i vår virksomhet hva som gjøres gjennom frivillighet og aktiviteter i bredde og dybde på lokalnivå.

Landsmøtet er den høyeste myndigheten i landsforbundet. Landsmøtet holdes annethvert år innen utgangen av juni. Saksliste og alle formaliteter knyttet til saksforberedelser, valg med mer er regulert av Folkeakademiets vedtekter, både når det gjelder planlegging og gjennomføringen. Landsstyret støttet av generalsekretæren står for det utførende arbeid.

Mellom landsmøtene er landsstyret den øverste ledelsen i organisasjonen. Landsstyret har som oppgave å lede arbeidet i landsforbundet i henhold til vedtekter og retningslinjer. Generalsekretæren har ansvaret for den daglige driften av Folkeakademiet og er leder for de ansatte etter nærmere retningslinjer og instrukser fastsatt av landsstyret.

Generalsekretæren har tett kontakt med landsstyret som sin nærmeste foresatte, og mellom landsstyremøtene er det en tett dialog mellom landsstyreleder og generalsekretær. Som daglig leder, har generalsekretæren sammen med de ansatte et ansvar for å omsette beslutninger foretatt av landsmøtet og landsstyret.

Landsmøte som en sosial og kulturell arena
Et viktig incitament for å være frivillig er å kunne bidra med noe meningsfylt i sitt lokalmiljø samtidig som at det skal være lystbetont. Derfor er det slik at selv om et landsmøte først og fremst er en formell arena, så er det også en unik anledning til å skape en samlingsplass for samvær på tvers av organisasjonen i en faglig og sosial ramme. Foruten det formelle programmet vil et landsmøte være et innholdsrikt treff for alle delegater. Agendaen vil derfor foruten det formelle landsmøtet ha et stimulerende innhold, gi grunnlag for refleksjoner, samt inneholde kunnskaps- og kulturinnslag.

I og med at vi er en landsomfattende organisasjon, er det ikke så enkelt i det daglige å kjenne frivillige på tvers av ulike distrikts- og lokalledd. I hverdagen skal hovedfokuset naturlig nok være ens eget folkeakademi. Samtidig har vi alle behov for ekstern motivasjon og inspirasjon. Landsmøtet vil derfor også være en sosial møteplass med muligheter for nettverksbygging.

Det er en god tradisjon for at et lokalakademi stiller som vertskap og vil gjennom sin vertskapsrolle kunne formidle en sosial og faglig ramme med utgangspunkt i sitt lokalmiljø. I planleggingen av landsmøtet er det følgelig et tett samarbeid gjennom en landsmøtekomite bestående av utvalgte representanter fra landsstyret, generalsekretæren og det lokalakademiet som har påtatt seg vertskapsrollen.

Folkeakademiet Time vil være vertskap for landsmøtet 2024. Forrige nummer av medlemsbladet Nøkkelen gav leserne, gjennom artikkelen “Reasons to go 2. Reisedestinasjon: Bryne og Jæren”, en smakebit om hvor vi skal.

Programmet nærmer seg ferdigstillelse. Et gjennomgangstema vil være Hulda og Arne Garborg og deres historie og rolle i å utvikle Norge som en nasjon. Det vil bli besøk på Garborgsenteret, Garborgheimen og skrivestua, Knudaheio. Vi vil lære om Garborg gjennom sightseeing, kunnskapsformidling og kulturelle innslag. I tillegg vil vi få kulturelle innslag fra området og det vil være muligheter til å se og oppleve vakre Jæren og Bryne.

Vi håper å se dere på Bryne i en faglig og sosial ramme!