Tilbake

Organisasjon

Den formelle styringsstrukturen
Folkeakademienes Landsforbund er en samling av folkeakademier organisert gjennom distrikts- og lokalledd. Organisasjonen har et folkeopplysningsmandat med en historie tilbake fra 1885. Det startet med selvorganisering i det som ble benevnt arbeiderakademier og forelesingsforeninger. I 1905 ble akademiene samlet under en felles organisasjon, Folkeakademienes Landsforbund, gjerne benevnt Folkeakademiet. Kunnskap og kultur har vært og er verktøyene.

Ledelses- og styrestrukturen er basert på demokratiske prinsipper ved at det er medlemmene som er bærebjelken i organisasjonen, og det er medlemmene gjennom de valgte distriktsstyrer og lokalstyrer som velger delegater til landsmøtet. Med andre ord det starter med frivillighet fra lokalt nivå og til de øverste styringsorganene, henholdsvis landsmøte og landsstyre. Videre er kjernen i vår virksomhet hva som gjøres gjennom frivillighet og aktiviteter i bredde og dybde på lokalnivå.

Folkeakademiet har vedtekter som fastsettes av landsmøtet. Vedtektene er tredelt, henholdsvis vedtekter for Folkeakademienes landsforbund, distriktsledd og lokalledd.

Landsmøtet er den øverste myndigheten i landsforbundet. Landsmøtet holdes annethvert år innen utgangen av juni. Saksliste og alle formaliteter knyttet til saksforberedelser, valg med mer er regulert av Folkeakademiets vedtekter, både når det gjelder planlegging og gjennomføringen av landsmøtet. Landsstyret støttet av generalsekretæren står for det utførende arbeid.

I tillegg er det en god tradisjon for at et lokalakademi stiller som vertskap og vil gjennom sin vertskapsrolle kunne formidle en sosial og faglig ramme med utgangspunkt i sitt lokalmiljø. I planleggingen av landsmøtet er det følgelig et tett samarbeid gjennom en landsmøtekomite bestående av utvalgte representanter fra landsstyret, generalsekretæren og det lokalakademiet som har påtatt seg vertskapsrollen.

Mellom landsmøtene er landsstyret den øverste ledelsen i organisasjonen. Landsstyret har som oppgave å lede arbeidet i landsforbundet i henhold til vedtekter og retningslinjer. Generalsekretæren har ansvaret for den daglige driften av Folkeakademiet og er leder for de ansatte etter nærmere retningslinjer og instrukser fastsatt av landsstyret.

Generalsekretæren har tett kontakt med landsstyret som sin nærmeste foresatte, og mellom landsstyremøtene er det en tett dialog mellom landsstyreleder og generalsekretær. Som daglig leder, har generalsekretæren sammen med de ansatte et ansvar for å omsette beslutninger fattet av landsmøtet og landsstyret. Videre skal de ansatte understøtte det frivillige arbeidet som skjer landet rundt på distrikts- og lokalnivå. Utover dette skal de ansatte sikre forsvarlig drift og forvaltning av organisasjonen med alle de krav som stilles fra offentlige myndigheter til eksterne og interne prosesser og rutiner.

Det enkelte distriktsledd og lokalakademi i Folkeakademiet reguleres gjennom egne vedtekter, jf. tidligere henvisning til vedtekter. De velger sine styrer og gjennomfører sine årsmøter, og har følgelig både et formelt forvaltningsansvar og et ansvar for å skape aktivitet i henhold til Folkeakademiets idegrunnlag, formål og vedtatte satsingsområder. Aktivitetene i Folkeakademiet foregår primært gjennom det enkelte lokalakademi hvor det tilbys en bredde av aktiviteter innen kunnskapsformidling og kulturopplevelser under overskriften – ”kunnskap og kultur der du bor”.

Oppsummert kan den formelle ledelses- og styringsstrukturen visualiseres på en enkel måte som vist i figuren nedenfor.

Ledelse og styring som sosial arena
Et viktig incitament for å være frivillig er å kunne bidra med noen meningsfylt i sitt lokalmiljø samtidig som at det skal være lystbetont. Derfor er det slik at selv om et landsmøte først og fremst er en formell arena, så er det også en unik anledning til å skape en samlingsplass for samvær på tvers av organisasjonen i en faglig og sosial ramme. Foruten det formelle programmet vil et landsmøte være et innholdsrikt treff for alle delegater. Agendaen vil derfor foruten det formelle landsmøtet ha et stimulerende innhold, gi grunnlag for refleksjoner, samt inneholde kunnskaps- og kulturinnslag.

I og med at vi er en landsomfattende organisasjon, er det ikke så enkelt i det daglige å kjenne frivillige på tvers av ulike distrikts- og lokalledd. I hverdagen skal hovedfokuset naturlig nok være ens eget folkeakademi. Samtidig har vi alle behov for ekstern motivasjon og inspirasjon. Landsmøtet vil derfor også være en sosial møteplass med muligheter for nettverksbygging.

Tilvarende vil det være på distrikts- og lokalnivå i Folkeakademiet. Gjennom sine formelle årsmøter på distriktsledd og i det enkelte lokalakademi, er det viktig å skape møteplasser for sosialt samvær, læring og utvikling. I de fleste distrikter gjennomføres det inspirasjonssamlinger som del av årsmøtet, og noen arrangerer gjerne en inspirasjonssamling i tillegg til årsmøtet.

I sum vil aktiv deltakelse i Folkeakademiet være meningsfullt og motiverende, og den enkelte vil være en aktiv samfunnsaktør som bygger mental beredskap i henhold til vedtektenes angivelse av idégrunnlag og formål.

Generelt

Organisasjonsnummer: 971 436 905

Tøyengata 26, 0190 Oslo

post@folkeakademiet.no

Landsstyret 2022/2024

Landsstyremedlemmer:

Styreleder Ingvild Berrefjord, Innlandet

Nestleder Kathrine Fosshei, Hålogaland

Styremedlem Knut-Einar Wold, Viken

Styremedlem Rolf Atle Kristoffersen, Rogaland

Styremedlem Signe Marie Kittelsaa, TeVeBu

Styremedlem Jan Kløvstad, Agder

Styremedlem Eivind Helland, Hordaland

Ansattrepresentant Hans Vold Vikersveen

Varamedlemmer:

  1. vara Kjell Hammervold, Rogaland
  2. vara Aud Selboe, Midt-Norge

Ofte stilte spørsmål

Organisasjon

Se alle